011729406

Update corona: de belangrijkste lopende steunmaatregelen

28 oktober 2020:

Nu de coronacrisis een tweede golf kent en de overheid almaar strengere maatregelen oplegt aan ondernemers zijn er ook enkele nieuwe ondersteuningsmaatregelen:

 • Vlaams beschermingsmechanisme oktober – november
 • Dubbel overbruggingsrecht voor ondernemers met verplichte sluiting
 • Garantie volledige eindejaarspremie voor werknemers Horeca
 • Tussenkomst RSZ bijdragen werkgever voor zwaarst getroffen sectoren
 • Terugbetaalbaar voorschot voor evenementensectorOmdat we van vele ondernemers horen dat ze moeilijk het overzicht kunnen houden over de maatregelen geven we verder in deze nieuwsbrief ook een opsomming van de nog lopende overige ondersteuningsmaatregelen:

 • Overbruggingsrecht
 • Vlaams beschermingsmechanisme periode augustus en september
 • Uitstel kapitaalaflossingen lopende leningen
 • Tijdelijke werkloosheid overmacht corona
 • Afbetalingsplannen fiscale schulden
 • Uitstel en vrijstelling kwartaalbijdragen zelfstandigen
 • Uitkering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen
 • Vrijstelling FAVV bijdragen 2020 voor horeca
 • BTW verlaging horeca
 • Verhoogde investeringsaftrek
 • Geen decembervoorschot BTW
 • Verhoogde aftrek kosten van onthaal en receptiekosten
 • Verhoogd belang van voorafbetaling in oktober en december
 • RSZ afbetalingsplannen
 • Corona consumptiecheques
 • Onkostenvergoeding thuiswerk
 • Corona achtergestelde lening PMV
 • Handelshuurlening
 • Carry back voor coronaverliezenZoals u ziet gaat het over een hele lijst van maatregelen. Bedoeling van dit document is geenszins om elk detail van elke maatregel uit te schrijven, wel om u een overzicht te geven van de mogelijkheden. Onze medewerkers kunnen u omtrent deze maatregelen verdere informatie bezorgen.

We zetten deze informatie tevens op onze website www.lcabvba.be onder de rubriek nieuws.

 1. Nieuwe ondersteuningsmaatregelen:

  Vlaams beschermingsmechanisme oktober – november

  Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de ondernemingen die in de loop van de periode oktober – november door de overheid verplicht zijn een tijd te sluiten en ondernemingen die niet deze verplichting hebben maar ingevolge de coronamaatregelen een aanzienlijke omzetdaling kennen:
  • Verplichte sluiting:
   • U dient geen omzetverlies aan te tonen
   • U mag nevenactiviteiten (afhaal) blijven doen zonder beperkingen
   • De referteperiode is voor u 19/10/2019 t/m 18/11/2019 (we vermoeden dat deze periode verlengd zal worden indien de verplichte sluiting verlengd zal worden)
   • Opgelet: indien uw activiteit in voornoemde referteperiode voor minstens 50% uit take-away-activiteiten bestond dan moet u wel een omzetdaling van minstens 60% aantonen
   • De premie bedraagt 10% van de omzet in de referteperiode (19/10/2019-18/11/2020) met een maximum van 7500 euro voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers en 15000 euro voor ondernemingen met minstens 10 werknemers
   • Voor ondernemingen in bijberoep bedraagt de steun 5% van de omzet in de referteperiode met dezelfde maxima.
 1. Geen verplichte sluiting:
  • Voor elke onderneming die ingevolge de corona maatregelen van de overheid een omzetdaling kent van 60% ten opzichte van de referteperiode
  • Vrije keuze van referteperiode tussen volgende 2 opties
   01/10/2020 tot en met 15/11/2020 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar
   19/10/2020 tot en met 18 november 2020 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
  • De premie bedraagt 10% van de omzet van vorig jaar tijdens de gekozen referteperiode (dus of 10% van de omzet 01/10/2019-15/11/2019 of 10% van de omzet 19/10/2019 – 18/11/2019) met een maximum van:
  • Indien u kiest voor referteperiode 01/10/2020 – 15/11/2020 dan is de maximale steun 11250 euro voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers of 22500 euro voor ondernemingen met minstens 10 werknemers.
  • Indien u kiest voor referteperiode 19/10/2020 – 18/11/2020 dan is de maximale steun 7500 euro voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers of 15000 euro voor ondernemingen met minstens 10 werknemers.
De aanvraag kan nog niet worden ingediend. Dit zal kunnen in de periode eind november tot 31 december 2020. Ook al worden de periodes verlengd dan zal de aanvraag voor 31/12/2020 moeten ingediend worden voor voormelde periodes!!

Voor ondernemingen met een verplichte sluiting zullen wij in de komende 2 weken berekenen hoeveel de premie bedraagt en u dit per mail laten weten. Voor de overige ondernemingen kunnen we uiteraard deze berekening pas maken na de referteperiode. Laat in dat geval zeker aan uw dossierbeheerder weten wanneer u meent hiervoor in aanmerking te kunnen komen (dus wanneer u vermoedt dat uw omzet 60% of meer zou kunnen gedaald zijn in een van de twee referteperiodes).

Dubbel overbruggingsrecht voor ondernemers met verplichte sluiting

U kent inmiddels het corona overbruggingsrecht (zie www.lcabvba.be , onder nieuws – update corona 28 april 2020 en update steunmaatregelen 19 maart 2020)

Het overbruggingsrecht wordt u altijd ten persoonlijke titel toegekend (dus niet aan uw vennootschap) en dient aangevraagd te worden via uw sociaal verzekeringsfonds.

Verplichte sluiting: Het Corona – overbruggingsrecht zal verdubbelen in oktober en november 2020 voor elke zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die actief zijn in sectoren die hun zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk hebben moeten stopzetten wegens de COVID-maatregelen, dit betreft:

 1. Horecazaken, feestzalen, discotheken met uitzondering van hotels en verblijfsaccommodaties, u mag Take-away blijven doen.
 2. Hotels en verblijfsaccommodaties met een publiek toegankelijk restaurant of café worden ook als verplicht gesloten beschouwd omdat ze enkel hotelgasten mogen bedienen
 3. Wellness met jacuzzi’s, stoomcabines, hamans behalve wanneer bedoeld voor privaat gebruik.
 4. Evenementen en cultuursector
 5. Kermissen, rommelmarkten, en dergelijke
 6. Pretparken, dierentuinen
 7. Nachtwinkels met beperkte openingsuren
 8. Sedert 23/10/2020: zelfstandigen actief in de amateursport voor volwassenen. (Fitness, Infraligne, Personal coaches,…)
 9. Iedereen waarvoor een lokale of provinciale overheid bijkomende sluitingsverplichtingen oplegt.Opgelet, indien u verschillende zelfstandige activiteiten uitoefent: Indien deze activiteiten nauw verwant zijn (bv. een restaurant en een frituur) waarbij een van deze activiteiten verplicht gesloten is dan blijf je recht hebben op een dubbele uitkering. Oefen je echter meerdere niet verwante activiteiten uit (bv. café en voedingswinkel) dan heb je geen recht op de dubbele uitkering maar eventueel wel op de relance-uitkering (zie verder onder bestaande maatregelen).

Geen verplichte sluiting – volledige sluiting: u bent actief in een sector die afhankelijk is van een sector met verplichte sluiting en u beslist uw zelfstandige activiteit volledig onderbreken voor de periode dat uw klanten verplicht zijn te sluiten, dan komt u in aanmerking voor dit dubbele crisis-overbruggingsrecht.

Geen verplichte sluiting – tijdelijke volledige sluiting: Verbiedt het ministerieel besluit of de lokale overheid jouw activiteit niet rechtstreeks, maar was je indirect toch gedwongen om je activiteiten voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen te onderbreken in een bepaalde maand? Dan kan je mogelijk terugvallen op het ‘gewone’ overbruggingsrecht.

Geen verplichte sluiting – gedeeltelijke sluiting: De zelfstandigen die niet verplicht zijn te sluiten maar die afhankelijk zijn van sectoren die hun activiteit verplicht hebben moeten sluiten en daardoor hun activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken, komen in aanmerking voor het Overbruggingsrecht heropstart (ook relancepremie genoemd, zie verder bij de rubriek nog lopende overige ondersteuningsmaatregelen, overbruggingsrecht) maar niet voor dit dubbel crisis-overbruggingsrecht.

Het maakt hierbij niet uit of u een eenmanszaak heeft of via vennootschap werkt.

De dubbele uitkering bedraagt € 2.583,38 (alleenstaande zelfstandige) of € 3.228,20 (zelfstandige met gezinslast). Een verlenging in december kan nog volgen via een koninklijk besluit. We houden je op de hoogte.
U kan het dubbele overbruggingsrecht nog niet aanvragen maar we raden aan in dat geval toch al het enkele overbruggingsrecht aan te vragen. Het dubbele recht wordt daarna uitbetaald (meestal automatisch).

Garantie volledige eindejaarspremie voor werknemers uit de horeca

Er wordt vanwege de federale overheid een subsidie toegekend aan het sectorfonds horeca zodat dit fonds ook aan werknemers die al enkele maanden tijdelijk werkloos zijn ingevolge de maatregelen Corona toch een volwaardige eindejaarspremie kunnen ontvangen.

U moet hiervoor niets ondernemen. We geven dit louter informatief mee zodat u uw werknemers kan inlichten indien deze hieromtrent een vraag stellen.

Tussenkomst RSZ bijdragen werkgever voor zwaarst getroffen sectoren

Er wordt een compensatieregeling voorzien voor werkgevers in de zwaarst getroffen sectoren, momenteel gaat dit over de Horeca, evenementensector en exploitanten van kermisattracties. Het is nog niet duidelijk of de sector amateursporten voor volwassenen en cultuursector nog toegevoegd zullen worden.

Voor deze sectoren wordt een premie voorzien gelijk aan de netto patronale basisbijdragen (dus na aftrek RSZ kortingen) en de patronale solidariteitsbijdragen voor studenten die verschuldigd waren in het 3de kwartaal 2020.

Deze premie kan nog niet aangevraagd worden.

Bevindt u zich in een van deze sectoren vraag dan zeker opvolging via uw sociaal secretariaat.

Terugbetaalbaar voorschot voor evenementensector

Organisatoren kunnen van 5 oktober tot 9 november bij VLAIO een terugbetaalbaar voorschot aanvragen voor de organisatie van nieuwe evenementen die plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 1 oktober 2021. De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event geannuleerd wordt omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19. Het voorschot bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 800.000 en is beperkt tot maximaal 60% van de totale kost van het event, exclusief voeding en drank. De steun wordt beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen.

 1. Overzicht van de nog lopende ondersteuningsmaatregelen

  Overbruggingsrecht


  We hernemen hierbij het volledige overbruggingsrecht in al haar vormen (dus ook het dubbel overbruggingsrecht)

  Dubbel overbruggingsrecht: Zoals hierboven vermeldt heeft u recht op een dubbel overbruggingsrecht indien uw onderneming verplicht is te sluiten ingevolge corona maatregelen of wanneer u beslist om uw onderneming volledig te sluiten omdat u rechtstreeks afhankelijk bent van een sector die verplicht is te sluiten. (zie hierboven bij de nieuwe maatregelen voor gedetailleerde uitleg)

  Enkel overbruggingsrecht: Verbiedt het ministerieel besluit of de lokale overheid uw activiteit niet rechtstreeks, maar was u indirect toch gedwongen om uw activiteiten voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen te onderbreken in een bepaalde maand? Dan kan u mogelijk terugvallen op het ‘gewone’ overbruggingsrecht. Dit is onder meer het geval indien uw activiteit verlieslatend is door een groot aantal annuleringen zodat het zinvoller is volledig te sluiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen of indien u leveringsproblemen, ondervindt waardoor uw productie of dienstverlening gedurende minstens zeven opeenvolgende dagen stilvalt of ook wanneer bijvoorbeeld een groot aantal werknemers thuis zit in quarantaine, zodat u gedurende minstens zeven dagen moet stoppen met werken (uw werknemers kunnen een beroep doen op werkloosheid bij overmacht of op economische werkloosheid).

  Overbruggingsrecht heropstart of relancepremie: Is er vanwege de overheid geen verplichting tot sluiting van uw zaak maar ondervindt u een daling in uw activiteiten ingevolge corona dan kan u deze premie aanvragen onder voorwaarde dat uw zaak minstens één volledige kalendermaand verplicht gesloten was in de periode tot 3 mei 2020 of langer. U mag in dat geval uw activiteiten hervatten en krijgt de relancepremie (die even hoog is als het enkele overbruggingsrecht) indien u een omzetverlies van minstens 10% ondervindt. Om na te gaan of u recht hebt op een uitkering voor de maanden juni, juli, augustus en september vergelijken we uw omzet van het tweede kwartaal van 2020 met het tweede kwartaal van 2019. Voor de maand oktober verschuift de referteperiode en kijken we naar het derde kwartaal. Uw omzet van het derde kwartaal van 2020 moet dan met minstens 10% gedaald zijn ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. De omzetdaling moet te wijten zijn aan de coronacrisis. Dat wordt achteraf gecontroleerd.
  Als het tweede of derde kwartaal van 2019 geen relevant kwartaal is om mee te vergelijken (omdat u toen ziek was of bijvoorbeeld nog zelfstandige in bijberoep was)? Dan maakt u de vergelijking met het eerstvolgende relevante kwartaal. De relancepremie kan u nu nog aanvragen voor de maanden juni tot en met oktober en dit bij uw sociaal verzekeringsfonds. Uiterste aanvraagdatum voor de maand juni is 31 december 2020, voor de maanden juli, augustus en september ten laatste op 31 maart 2021 en voor de maanden oktober, november en december ten laatste op 30 juni 2021.

  Quarantaine en gesloten klas: Tot slot kan u ook een overbruggingsrecht aanvragen bij quarantaine of gesloten klas, school of kinderopvang: indien u in quarantaine moet en daardoor minstens zeven opeenvolgende dagen uw activiteiten volledig moet onderbreken kan u dit overbruggingsrecht aanvragen. Indien u uw activiteit tijdens de quarantaine van thuis uit kan organiseren, heeft u dus geen recht op de steun. Ook indien u zonder essentiële reden afgereisd bent naar een gebied dat zich in een rode zone bevond op het ogenblik van vertrek, komt u niet in aanmerking. Moet uzelf niet in quarantaine, maar kan u niet meer werken omdat u moet instaan voor de opvang van uw kind(eren) omdat de klas of kinderopvang gesloten is wegens quarantaine? Dan kan u ook rekenen op dit klassieke overbruggingsrecht. Als uw kind ouder is dan 12, zal u dit wel uitgebreid moeten motiveren.Download het aanvraagformulier voor deze specifieke vorm van overbruggingsrecht.

  Vlaams beschermingsmechanisme periode augustus en september

  Voor het Vlaams beschermingsmechanisme periode oktober november verwijzen we naar hierboven onder nieuwe ondersteuningsmaatregelen. Hieronder bespreken we het Vlaams beschermingsmechanisme voor de periode augustus en september:

  Bedrag: De premie bedraagt 7,5% van de omzet exclusief BTW in de referentieperiode augustus en september 2019 met een maximum van 15000 euro per onderneming.

  Voorwaarden:
  • U hebt een exploitatiezetel in Vlaanderen
  • Uw onderneming is opnieuw geopend ten laatste op 24/08 tenzij er nog een verplichte sluiting gold voor uw activiteit
  • Ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de nationale veiligheidsraad of de gouverneur van Antwerpen wordt uw onderneming in de periode 1 augustus tot en met 30 september geconfronteerd met een omzetdaling van tenminste 60% ten aanzien van dezelfde periode vorig jaar. De omzetdaling moet direct (bv. beperkende maatregelen in de horeca) of indirect (bv. toeleveranciers van ondernemingen die direct getroffen zijn) het gevolg zijn van voornoemde exploitatiebeperkingen.
  • Uw onderneming valt onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie (ondernemingen die verplicht gesloten zijn geweest of zijn) of van de compensatiepremie (ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn geweest of zijn maar die een omzetdaling van minstens 60% hebben geleden). Het is daarbij niet van belang of u de betreffende premie ook effectief heeft aangevraagd. Indien u ervoor in aanmerking kwam is dit voldoende.
  • Indien u valt onder toepassing van de geregistreerde kassa (horeca) dan kan u enkel een subsidie van 3000 euro of meer ontvangen onder voorwaarden dat uw onderneming ook effectief over een zgn. witte kassa beschikt. Zo niet is de premie beperkt tot 3000 euro.
  • Uitgesloten ondernemingen: holdings, patrimoniumvennootschappen, managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder diensten verleent aan een onderneming die reeds een compensatiepremie ontving en waarvan dezelfde persoon bestuurder of vennoot is.Uw dossierbeheerder zal u in de komende weken laten weten of u hiervoor in aanmerking komt en zal nagaan of uw omzetdaling minstens 60% bedroeg en op welk bedrag aan premie u dan recht heeft. Hij/zij kan u ook bijstaan bij de aanvraag.

Opgelet: de aanvraag moet ingediend zijn voor 15/11.

Uitstel kapitaalaflossingen lopende leningen

Elke onderneming die ingevolge de coronamaatregelen hinder ondervindt in haar exploitatie kan een aanvraag indienen bij haar bank om haar leningen aflossingsvrij te maken tot 31/12/2020.
Hiervoor dient u een aanvraag te doen bij uw bankier. Voorwaarde is dat u op 01/02/2020 geen achterstallige betalingen had omtrent uw lopende kredieten of bij belastingen of sociale zekerheidsbijdragen. U dient ook aan te tonen dat u omwille van de coronacrisis uw omzet of activiteiten heeft zien terugvallen en daardoor betalingsmoeilijkheden ondervindt en/of dat u een beroep heeft gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid en/of u uw onderneming door de overheid verplicht hebt moeten sluiten. De intresten blijft u wel betalen in deze periode. De uitgestelde kapitaalsaflossingen worden ofwel gespreid over de resterende looptijd van het krediet ofwel wordt de looptijd van het krediet met een gelijke periode verlengd.
De bank mag u geen dossierkosten aanrekenen voor dit uitstel.

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Werkgevers die gedurende het 2de kwartaal van 2020 voor ten minste 20% van alle arbeidsdagen een tijdelijke werkloosheid overmacht of economische redenen hebben gekend en werkgevers uit sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de crisis (o.a. horeca, evenementen, inrichten beurzen ed, touringcars, reisbureaus, bioscopen, audiovisuele sector, socio-culturele sector) kunnen gebruik blijven maken van het systeem tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus) en dit tot het einde van 2020.

Waarschijnlijk zullen de exploitanten van amateursporten hier ook beroep op kunnen doen (dit is nog niet officieel bevestigd).

Afbetalingsplannen fiscale schulden

Het betreft hier volgende fiscale schulden:

 1. Bedrijfsvoorheffing
 2. BTW
 3. Personenbelastingen
 4. Vennootschapsbelastingen
 5. RechtspersonenbelastingenVoor deze schulden kan u soepel een afbetalingsplan aanvragen. De termijn van het afbetalingsplan is overeen te komen met het regionaal invorderingscentrum bevoegd voor uw gemeente. (meestal 12 à 24 maanden maximaal).

U krijgt voor deze schulden een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidintresten en een kwijtschelding van boeten wegens niet betaling.

Aanvragen voor afbetalingsplannen moeten ingediend worden voor 31 december 2020. Uw dossierbeheerder kan u hierbij uiteraard helpen.


Uitstel en vrijstelling kwartaalbijdragen zelfstandigen

Uitstel

Indien u omwille van de coronacrisis moeilijkheden ondervindt om uw kwartaalbijdragen als zelfstandige te betalen dan kan u hiervoor een uitstel krijgen.

Het betreft de kwartaalbijdragen van het 1ste, 2de, 3de, 4de kwartaal 2020 en de onbetaalde regularisatiebijdragen (in principe over het jaar 2018).

De aanvraag tot uitstel doet u bij uw sociaalverzekeringsfonds. U krijgt een uitstel van 1 jaar (dus 1ste kwartaal 2020 moet betaald zijn voor 31/03/2021, 2de kwartaal 2020 voor 30/06/2021, enzoverder).

Indien u geen uitstel vraag maar laattijdig heeft betaald uiterlijk op 31/12/2020 dan vallen de aangerekende intresten automatisch weg. Hiervoor moet u geen aanvraag doen.

Bovendien worden er voorlopig geen aanmaningen en dwangbevelen uitgeschreven en dit tot nader order.

Vrijstelling

Indien u onmogelijk uw kwartaalaanvragen kan betalen dan kan u vrijstelling vragen van betaling. Deze aanvraag is onderhevig aan een goedkeuring en wordt dus niet steeds toegestaan.

Aanvragen dienen te gebeuren binnen de 12 maanden na afloop van het oudste kwartaal waarvoor u vrijstelling wenst aan te vragen en dit bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Opgelet, indien u de vrijstelling ontvangt dan bouwt u voor deze vrijgestelde periodes geen pensioenrechten op.


Uitkering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Indien u omwille van covid-19 arbeidsongeschikt bent en dit voor een periode van minstens 8 dagen dan kan u een uitkering arbeidsongeschiktheid ontvangen van 62.08 euro per dag (met gezinslast) of 49.68 euro per dag (zonder gezinslast).

Voorwaarde is dat uw sociale bijdragen volledig betaald zijn en dat u een getuigschrift arbeidsongeschiktheid ontvangt van uw arts. Dit getuigschrift moet u binnen de 7 dagen (1ste dag van de arbeidsongeschiktheid niet inbegrepen) bezorgen aan uw ziekenfonds.


Vrijstelling FAVV bijdragen 2020 voor horeca

De horecasector krijgt voor het jaar 2020 een volledige vrijstelling van de bijdragen aan het FAVV


BTW verlaging horeca

Tot 31/12/2020 wordt het BTW tarief voor voeding en voor niet alcoholische dranken (<0.5% voor bieren en < 1.2% voor andere dranken) verlaagd tot 6%


Verhoogde investeringsaftrek

Voor elke investering die u nog dit jaar doet in nieuwe afschrijfbare activa geldt er een verhoogde investeringsaftrek van 25%.

Dit wil zeggen dat u bovenop de jaarlijkse afschrijving van een investering 25% van uw investeringsbedrag bijkomend mag aftrekken van de belastbare basis.

Dit is bijzonder gunstig. Indien u dus van plan bent om een investering te doen dan zou u best overwegen om deze investering nog dit jaar te doen en niet te wachten tot 2021. Aan het gewone tarief vennootschapsbelastingen levert u dit een extra belastingbesparing op van 6.25%.


Geen decembervoorschot BTW

In principe dient elke BTW plichtige in december een voorschot te betalen aan de BTW dat gelijk is aan het bedrag dat hij totaal verschuldigd was aan BTW over het 3de kwartaal (voor kwartaalaangevers) of over de maand november (voor maandaangevers). Dit voorschot moet in december 2020 niet betaald worden.

Opgelet: het decembervoorschot wordt afgetrokken van de te betalen BTW over het 4de kwartaal (kwartaalaangevers) of over de maand december (maandaangevers). Vermits u dit voorschot niet moet betalen kan het ook niet verrekend worden en zal u in januari een hoger bedrag aan BTW moeten betalen. Het enige wat met deze maatregel gebeurd is dus dat dit bedrag 1 maand wordt opgeschoven.

Verhoogde aftrek kosten van onthaal en receptiekosten

Kosten die uw onderneming maakt om klanten te ontvangen (bv. dranken) en receptiekosten zijn in principe slechts voor 50% aftrekbaar (de overige 50% wordt verrekend via de verworpen uitgaven).

Voor wat betreft deze kosten gemaakt in de periode 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 worden deze kosten wel 100% aftrekbaar.


Verhoogd belang van voorafbetaling in oktober en december

De overheid heeft beslist om voor ondernemingen die ingevolge de coronacrisis te kampen hebben met liquiditeitsproblemen de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de 3de en 4de vervaldag te verhogen. Hierdoor is het uitstellen van een voorafbetaling minder nadelig.

Bovendien geeft dit het voordeel dat wij beter kunnen inschatten hoeveel voorafbetaling er nodig zal zijn in dit uitzonderlijke jaar.

Voor vennootschappen verhogen de betreffende percentages voor de 3de vervaldag tot 6.75% indien u geen dividenden uitkeert en tot 6% indien u wel dividenden uitkeert. Voor de 4de vervaldag bedragen deze percentages respectievelijk 5.25% en 4.5%

Voor personenbelastingen verhogen deze percentages tot 2.2% voor de 3de vervaldag en 1.75% voor de 4de vervaldag.


RSZ afbetalingsplannen

RSZ van het 1ste kwartaal, 2de kwartaal en vakantiegeld 2019

 1. Voor werkgevers die een verplichte sluiting hebben gekend is er een automatisch uitstel van betaling tot 15/12/2020, dit ook voor de afbetalingen op lopende afbetalingsplannen.
 2. Voor werkgevers die geen verplichte sluiting hebben gekend maar ingevolge corona in de onmogelijkheid waren om open te houden of die open zijn gebleven maar een omzetverlies kenden van minstens 65% is er geen automatisch uitstel maar kan een gelijk uitstel tot 15/12/2020 aangevraagd worden.
 3. Bovendien kan voor deze RSZ schulden een aflossingsplan aangevraagd worden over 24 maanden en dit zonder intresten en boetes.RSZ van andere kwartalen

 1. Ook voor andere kwartalen kan een aflossingsplan aangevraagd worden op maximaal 24 maanden maar de intresten en boetes worden wel aangerekend
 2. Na volledige betaling kan er wel een verzoekschrift worden ingediend om de intresten en boetes te ontlasten. In het verleden werden deze boetes en intresten regelmatig gehalveerd. Misschien zal er nu soepeler worden geoordeeld over dergelijke aanvragen.
Corona consumptiecheques

Elke werkgever kan aan haar werknemers een consumptiecheque toekennen ter waarde van 300 euro om te gebruiken in horeca/cultuur of sportsector. Deze consumptiecheques zijn vrij van RSZ en belastingen. Waarschijnlijk zal het gebruik van deze cheques uitgebreid worden tot kleinhandelszaken die ingevolge overheidsmaatregelen verplicht zijn geweest minstens 1 maand te sluiten.

De cheques zullen geldig zijn tot 07/06/2021.

Meer info omtrent deze cheques kan u bekomen bij uw sociaal secretariaat.


Onkostenvergoeding thuiswerk

Indien uw onderneming ingevolge de coronacrisis haar werknemers meer van thuis laat werken dan heeft u de mogelijkheid om hiervoor een forfaitaire onkostenvergoeding toe te kennen van maximaal 129.48 euro voor bureau, nutsvoorzieningen, klein kantoormateriaal, onderhoud en dergelijk eventueel verhoogd met 20 euro per maand voor het gebruik van internet en met 20 euro per maand voor het gebruik van een eigen computer.

Deze onkostenvergoeding is vrij van RSZ en belastingen.


Corona achtergestelde lening PMV

Indien uw onderneming ingevolge de coronacrisis nood heeft aan bijkomend werkkapitaal dan kan ze een achtergestelde lening bekomen bij PMV van minimum 25000 euro tot maximum 2.8 miljoen euro (eventueel verhoogd tot 4.3 miljoen euro als er een bijkomende investeerder of financier optreed).

Enkel intrinsiek gezonde ondernemingen komen in aanmerking (zo mochten er geen achterstallen zijn in de lopende kredieten bij het begin van de coronacrisis). Indien u personeel in dienst heeft dan worden er bovendien voorwaarden opgelegd om dit personeel gedeeltelijk terug aan het werk te zetten.

Uitgesloten zijn management- en bestuurdersvennootschappen, trading-activiteiten en bijberoepen.

Looptijd van de lening bedraagt maximum 3 jaar.

Intrestvoet voor KMO’s bedraagt 3% voor leningen tot 150000 euro en 4.5% voor hogere leningen.

Aanvraag dient te gebeuren voor 15/11/2020


Handelshuurlening

Huurders die door liquiditeitsproblemen moeilijkheden hebben om hun handelshuur te betalen kunnen een handelshuurlening aanvragen, waarbij de Vlaamse overheid maximaal 2 maanden huur voorschiet op voorwaarde dat de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheld. Je kan deze lening aanvragen op de Vlaio website (handelshuurlening) en dit tot 1 december 2020.


Carry back voor coronaverliezen

Indien u in 2020 ingevolge de coronacrisis verliezen verwacht dan heeft u de mogelijkheid deze verliezen reeds af te trekken van de winsten in het vorig belastbaar tijdperk. Op die wijze bespaart u de belasting op overgedragen verliezen sneller.

Aarzel niet uw dossierbeheerder te contacteren voor bijkomende informatie of indien u hulp nodig heeft met een aanvraag.

Zorg voor jezelf en voor de anderen.