011729406

Update corona: Compensatiepremie en leningen aan ondernemingen

2 april 2020:

Graag brengen we u op de hoogte over de nieuwe update omtrent de compensatiepremie en leningen aan ondernemingen:

Compensatiepremie:

Gisteren kondigde de Vlaamse overheid aan dat ze ook voor bedrijven die niet verplicht zijn om te sluiten maar omwille van de Coronacrisis hun omzet sterk zien dalen een compensatie zullen toekennen, de zgn. compensatiepremie.

Vandaag beschikken we over meer informatie hieromtrent:

Wie heeft recht op de compensatiepremie?

Elke onderneming onafhankelijk van de sector waarin deze opereert (evenementen, (para)-medische beroepen, landbouw, dienstensector, enz..) die een omzetverlies kent omwille van de coronacrisis van tenminste 60% heeft recht op de premie. Het heeft daarbij geen belang of u al dan niet een fysiek kantoor of winkel hebt.

Indien u recht heeft op de hinderpremie (zie onze vorige nieuwsberichten)  dan kan u deze uiteraard niet combineren met de compensatiepremie.

Hoeveel bedraagt de premie?

  • Elke zelfstandige of vrije beroeper in hoofdberoep heeft recht op een premie van 3000 euro. Indien u zelfstandige bent in bijberoep dan heeft u eveneens recht op deze 3000 euro mits uw sociale bijdragen omwille van uw inkomen even hoog zijn als een zelfstandige in hoofdberoep.
  • Indien u als zelfstandige in bijberoep een inkomen heeft tussen de 6996.89 en 13993.78 euro of verplicht bent te sluiten dan heeft u recht op een premie van 1500 euro. Bijkomende voorwaarde is hier dat u geen arbeidsovereenkomst heeft met een werkduur van 80% of meer.

Welke zijn de voorwaarden?

  • Het omzetverlies in de periode 14/03/2020 – 30/04/2020 moet minstens 60% zijn ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De overheid zal dit controleren op basis van uw BTW aangifte van het 2de kwartaal. Indien in dit kwartaal een omzetverlies blijkt van 20% dan zal ervan uitgegaan worden dat tijdens de referteperiode het omzetverlies 60% was en moet u geen bijkomende bewijzen leveren. Indien dit niet het geval is dan zal uzelf, op vraag van de overheid, het bewijs moeten leveren van een omzetverlies van 60% of meer in de referteperiode. Voor niet BTW-plichtigen zal het omzetverlies op een andere wijze moeten gecontroleerd worden aangezien de overheid hier niet beschikt over BTW aangiftes. Hier is nog geen procedure gekend.
  • Voor een starter zal het omzetverlies afgetoetst worden ten aanzien van het financieel plan, startdatum moet uiterlijk 12/03/2020 zijn.
  • Ook een vzw komt in aanmerking op voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
  • Indien u meerdere vestigingen heeft binnen dezelfde onderneming dan kan u tot een maximum van 5 premies ontvangen.

Hoe aanvragen?

  • De aanvraag zal pas mogelijk zijn vanaf tweede helft april en dit via een toepassing bij Vlaio. Wij houden u op de hoogte vanaf de aanvraagprocedure gekend is.
  • Er zal bij de aanvraag geen bewijs moeten geleverd worden van het omzetverlies. Een verklaring op eer volstaat. Vlaio zal achteraf uiteraard wel controles uitoefenen zoals hierboven omschreven.

Leningen aan ondernemingen :

Inmiddels is er ook meer informatie gekend omtrent de leningen aan ondernemingen:

Uitstel van afbetalingen:

Zoals we hadden aangegeven in een vorige mail kan u als onderneming een aanvraag indienen bij uw bank om uw lening aflossingsvrij te maken tot 30/09/2020.

Hiervoor dient u een aanvraag te doen bij uw bankier. Voorwaarde blijft dat u op 01/02/2020 geen achterstallige betalingen had omtrent uw lopende kredieten of bij belastingen of sociale zekerheidsbijdragen. U dient ook aan te tonen dat u omwille van de coronacrisis uw omzet of activiteiten heeft zien terugvallen en daardoor betalingsmoeilijkheden ondervindt, u een beroep moet doen op tijdelijke of volledige werkloosheid of u uw onderneming door de overheid verplicht hebt moeten sluiten. Indien u meer dan 25000 euro heeft staan op rekening komt u niet in aanmerking.  In dat geval heeft u nog steeds de mogelijkheid om individuele afspraken te maken met uw bankier.

In tegenstelling tot de oorspronkelijke berichtgeving blijkt dat u als ondernemer wel intresten blijft betalen in deze periode. Dus enkel de kapitaalsaflossingen worden opgeschort tot 30/09/2020. Deze uitgestelde kapitaalsaflossingen worden ofwel gespreid over de resterende looptijd van het krediet ofwel wordt de looptijd van het krediet met een gelijke periode verlengd.

De bank mag u geen dossierkosten aanrekenen voor dit uitstel.

Overbruggingskrediet op 12 maanden:

Ook dit was reeds gekend, u kan als ondernemer bij uw bankier een overbruggingskrediet aanvragen op maximaal 12 maanden indien u, omwille van de coronacrisis betalingsmoeilijkheden ondervindt. Deze kredieten worden in een globaal kader deels gewaarborgd door de federale overheid. De banken nemen echter het eerste risico op zich.

PMV leningen aan KMO

Omwille van het feit dat bovenstaande overbruggingskredieten enkel globaal en niet individueel gedeeltelijk worden gewaarborgd door de overheid bestaat het risico dat banken deze leningen niet zal toestaan aan gezonde bedrijven die door de crisis een tijdelijk slechte rentabiliteit zullen doorstaan. Daarom is er beslist om 250 miljoen extra (achtergestelde) leningen toe te kennen aan KMO’s via de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Deze zouden kunnen toegekend worden op een termijn tot drie jaren. De rentevoet wordt aangepast aan de looptijd en het risico. Bedrijven die voor de crisis problemen hadden worden uitgesloten. Voorwaarde is dat de onderneming (terug) actief is met tenminste 80% van haar personeel.

Wij houden u verder op de hoogte vanaf we meer nieuws ontvangen.

Al onze mails omtrent coronamaatregelen kan u nalezen op onze website www.lcabvba.be

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij beschouwen het als onze belangrijkste taak om u en uw onderneming bij te staan.