011729406

Coronavirus – algemene informatie maatregelen

13 maart 2020:

N.a.v. de laatste ontwikkelingen in de Coronacrisis willen we u via deze weg informeren over de maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven die momenteel gelden.
Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd door de overheid om ze waar nodig te versterken.
Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de reeds bestaande maatregelen:

1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht en om economische redenen

De mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen wordt verlengd met 3 maanden, tot 30 juni 2020.
Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan ingeroepen worden wanneer uw handelszaak door overmacht gesloten is maar ook bij een substantiële daling van de omzet, productie of bestellingen en dit in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’ (die nodig is voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden). De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen. Ze wordt aanvaard voor de door de werkgever opgegeven duur, en dit uiterlijk tot en met 30 juni 2020.
Je kan geen tijdelijke werkloosheid inroepen als een werknemer thuis wil blijven omdat de school van zijn kinderen sluit wegens het coronavirus.
De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als om overmacht – worden gedurende drie maanden verhoogd van 65 procent (met een maximum van 2.754,76 euro per maand) naar 70 procent van het loon van de werknemer in kwestie. Dit moet het inkomensverlies voor de getroffen werknemers beperken.

2. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen (RSZ)

Kampt je bedrijf met betalingsmoeilijkheden door de coronacrisis? Dan kan je voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 van de RSZ een afbetalingsplan krijgen voor de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid en dit zonder intresten en verhogingen. De RSZ zal in overleg met jou de afbetalingstermijn bepalen. Dit afbetalingsplan kan je aanvragen via jouw sociaal secretariaat.

3. Betalingsplan btw

Ook de federale overheidsdienst Financiën voorziet steunmaatregelen voor bedrijven die hinder ondervinden door het coronavirus. Dat moet zulke ondernemingen meer financiële ademruimte geven en toelaten om tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.
Zo kan je over het 1ste en 2de kwartaal 2020 btw-aflossingen spreiden en word je vrijgesteld van de gebruikelijke boetes en intresten. Je moet wel kunnen aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met het coronavirus. Je krijgt antwoord binnen de 30 dagen na je aanvraag.

4. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarden en zelfde periode als die bij de btw.

5. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

Daarnaast is het mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Onder dezelfde voorwaarden als die bij de btw en bedrijfsvoorheffing.

6. Vermindering van sociale bijdragen voor zelfstandigen en uitstel of vrijstelling van betaling

Indien omwille van het coronavirus uw inkomsten lager liggen dan deze die gebruikt zijn als basis voor de berekening van de sociale bijdragen (zie uw vervaldagbericht) dan kan u hierop een verlaging aanvragen. Tevens kan u in dat geval vrijstelling of uitstel van betaling aanvragen voor de sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal 2020.

7. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zich omwille van het coronavirus in quarantaine bevinden en zich daarom genoodzaakt zien om hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht.
De stopzetting moet hierbij langer dan een week duren. De financiële steun bedraagt 1.266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1.582,46 euro met gezinslast.
Deze situaties worden geval per geval bekeken.

8. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

9. Financiële tussenkomst voor bedrijven die moeten sluiten

De Vlaamse regering voorziet een tussenkomst voor bedrijven die permanent moeten sluiten omwille van de coronacrisis. Dat is sowieso het geval voor cafés, restaurants en discotheken tot 3 april.

De tussenkomst bedraag 4000 euro voor bedrijven die volledig dicht moeten en 2000 euro voor bedrijven die enkel in het weekend moeten sluiten. Deze bedragen gelden voor een periode van 21 dagen en zijn vrijgesteld van belastingen. Indien de sluiting aanhoudt na deze 21 dagen dan is er een bijkomende tussenkomst van 160 euro per bijkomende sluitingsdag.

10. Waarborg vanwege de Vlaamse overheid

De Vlaamse regering zal voor 100 miljoen euro waarborg staan aan banken om leningen te verstrekken aan ondernemingen en zelfstandigen. De waarborg bedraagt 75% van het ontleende bedrag. Dit maakt dat ondernemingen in moeilijkheden iets makkelijker geld zullen kunnen lenen bij hun bankier.

11. Latere inning onroerende voorheffing

De aanslagbiljetten onroerende voorheffing zullen pas in september worden uitgestuurd in plaats van in mei.

Opgelet! Deze maatregelen zijn momenteel beslissingen van de regering. Ze zullen de komende dagen nog verder geconcretiseerd worden door de verschillende bevoegde instanties. Daardoor zijn momenteel nog niet alle modaliteiten ervan gekend.

De komende tijd volgen wij de situatie voor u verder op en houden we jullie op de hoogte van elke nieuwigheid.

Voor verdere vragen kan u ons uiteraard steeds contacteren!